سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

معمولترین مدلهای آشفتگی به صورت زیر دستهبندی میشوند

 انجام پروژه با انسیس فلوئنت

- مدلهای صفر معادله‌ای: مانند گردن آویز ارتفاع اختلاط پرنتل

- مدلهای تک معادله‌ای: مانند گونه Spallart-Almaras

- مدلهای دو معادله‌ای: مانند ورژن‌های گوناگون مدلهای k -w و k - e

- گونه تنشی جبری (Algebraeic Stress Model)

- گونه تنش رینولدز (Reynolds Stress Model) : مشتمل بر 7 معادله در خصوصیات سه بعدی و 5 معادله در خصوصیات دو بعدی

 اکنون از مدلهای کلاسیک ارتفاع اختلاط و k - e به صورت گسترده استعمال می‌گردد. مبنا این مدلها فرض نخستین‌ای میباشد که مبین تشابه دربین تنشهای ویسکوز و تنشهای رینولدز در جریان میانگین میباشد. هر دو تنش در جهت راست معادله اندازه تکان قرار دارا‌هستند و در ضابطه ویسکوزیته نیوتن تنشهای‌ ویسکوز را متناسب با نرخ تغییر و تحول صورت المان سیال در حیث می‌گیرند:

در سال 1877 بوزینسک سفارش کرد که تنشهای رینولدز را می‌قدرت به طور تحت نوشت:

سمت راست این ارتباط به استثناء ظواهر شدن ویسکوزیته آشفته  شبیه فرمول قبلی میباشد. ترم دوم سمت راست معادله فوق دربرگیرنده کرونیکر دلتا میباشد که مرتبط با اعمال اثر تنش‌های رینولدز میباشد. انتقال حرارت، جرم و بقیه خاصیت اسکالر آشفته به صورت شبیه دسته میشوند. ارتباط فوق نشان میدهد که انتقال اندازه جریان آشفته متناسب با شیب سرعت فرض می شود. با استعمال از تشابه، انتقال آشفته یک کمیت اسکالر را متناسب با شیب مقدار میانگین کمیت منتقل شونده در حیث میگیرند:

که rt ضریب نفوذ آشفته (Turbulent or eddy diffusivity) می باشد. ازآنجاکه انتقال آشفته اندازه جنبش، حرارت و جرم ناشی از سعی مشابهی میباشد، یعنی اختلاط گردابه ها، انتظار داریم که ضریب نفوذ آشفته rt به مقدار ویسکوزیته آشفته بستگی داشته باشد. این فرضیه به عنوان تشابه رینولدز (Reynolds analogy) دارای شهرت میباشد و سبب به تمجید عدد اشمیت و پرنتل آشفته به طور ذیل می‌شود: